Nạc vai heo Brazil NUTRIBRAS
75,500đ
Nạc vai Brazil SULINA
76,000đ
Nạc Vai Pamali brazil- mã cân
75,000đ
Nạc vai Brazil ALEGRA
73,000đ
Nạc vai Brazil Frimesa (25kg/thùng)
75,500đ