Dải heo TBN- Famadesa
80,000đ
Thịt dải Nga VLMK
96,000đ
Thịt dải Úc KOAL
98,000đ
Thịt dải heo Italia
60,000đ
Thịt dải nga Miratorg
95,000đ