Nạc Đùi Sibago- mã cân
75,000đ
Nạc đùi Sulina
74,000đ
Nạc đùi Estrela
73,500đ
Nạc đùi nga MIRATORG
76,000đ
Nạc Đùi Frimesa Brazil (25kg/thùng)
78,000đ