Gầu bò Four star
180,000đ
Gù bò Úc DIAMANTINA
215,000đ
Gầu bò TBN Coren
150,000đ
Gầu bò Úc TEYS (23829)
152,000đ
Gầu bò Excel
158,000đ
Gầu bò Wingham Australia
156,000đ
Gầu bò JBS (Mã cân)
175,000đ