Chân gà Brazil DIPLOMATA
63,000đ
Chân gà Jagua Brazil 15kg/thùng
62,000đ
Chân gà Hungary
60,000đ
Chân gà FRIATO 50G
50,000đ
Chân ý vuông
70,000đ